ඉබිහාමිත් ඉගිල්ලුනා / Ibihamith igilluna

ඉබිහාමිත් ඉගිල්ලුනා / Ibihamith igilluna

SKU: KSSRB0146 Categories: , Tag:

රු52.00

4 in stock

Compare

Description

ඉබිහාමිත් ඉගිල්ලුනා / Ibihamith igilluna

Additional information

Weight 93.1 g
Dimensions 195 × 275 mm
AUTHOR(S)

මල්කාන්ති ගුණරත්න

ISBN

955-569-447-8

PUBLISHER

රත්න පොත් ප්‍රකාශකයෝ

SIZE

24 pages

Brand

රත්න පොත් ප්‍රකාශකයෝ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉබිහාමිත් ඉගිල්ලුනා / Ibihamith igilluna”

Your email address will not be published. Required fields are marked *