කැලයට අලුතෙන් සපත්තු කඩයක් / Kelayata aluthen sapaththu kadayak

කැලයට අලුතෙන් සපත්තු කඩයක් / Kelayata aluthen sapaththu kadayak

SKU: KSSSIP0154 Categories: , Tag:

රු128.00

5 in stock

Compare

Description

කැලයට අලුතෙන් සපත්තු කඩයක් / Kelayata aluthen sapaththu kadayak

Additional information

Weight 100 g
Dimensions 210 × 290 mm
AUTHOR(S)

Piyal udaya samaraweera

PUBLISHER

Siyasa publishers

ISBN

978-955-7788-07-04

Brand

Siyasa publishers

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කැලයට අලුතෙන් සපත්තු කඩයක් / Kelayata aluthen sapaththu kadayak”

Your email address will not be published. Required fields are marked *