ටිකිරි ලියා ළිඳට ගියා / Tikiri liya lindata giya

ටිකිරි ලියා ළිඳට ගියා / Tikiri liya lindata giya

SKU: KSSRB0151 Categories: , Tag:

රු48.00

5 in stock

Compare

Description

ටිකිරි ලියා ළිඳට ගියා / Tikiri liya lindata giya

Additional information

Weight 52 g
Dimensions 205 × 275 mm
AUTHOR(S)

මල්කාන්ති ගුණරත්න

ISBN

955-95566-2-2

PUBLISHER

රත්න පොත් ප්‍රකාශකයෝ

Brand

රත්න පොත් ප්‍රකාශකයෝ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ටිකිරි ලියා ළිඳට ගියා / Tikiri liya lindata giya”

Your email address will not be published. Required fields are marked *