පෙර පාසල් ක්‍රියාකාරකම් කට්ටලය 2 / Pera pasal kriyakarakam kattalaya 2

පෙර පාසල් ක්‍රියාකාරකම් කට්ටලය 2 / Pera pasal kriyakarakam kattalaya 2

SKU: PREWA07 Category: Tag:

රු640.00

5 in stock

Compare

Description

පෙර පාසල් ක්‍රියාකාරකම් කට්ටලය 2 / Pera pasal kriyakarakam kattalaya 2

Additional information

Weight 364 g
Dimensions 295 × 200 mm
PUBLISHER

WASANA PUBLISHER

AUTHOR(S)

S.K.JAYANTHA

ISBN

978-955-29-0280-2

Brand

Wasana Publishers

Wasana Publications

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පෙර පාසල් ක්‍රියාකාරකම් කට්ටලය 2 / Pera pasal kriyakarakam kattalaya 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *