පෙර පාසල් ක්‍රියාකාරකම් කට්ටලය 1 / Pera pasal kriyakarakam kattalaya 1

පෙර පාසල් ක්‍රියාකාරකම් කට්ටලය 1 / Pera pasal kriyakarakam kattalaya 1

SKU: PREWBSWA02 Category: Tag:

රු640.00

5 in stock

Compare

Description

පෙර පාසල් ක්‍රියාකාරකම් කට්ටලය 1 / Pera pasal kriyakarakam kattalaya 1

Additional information

Weight 302.2 g
Dimensions 210 × 295 mm
AUTHOR(S)

S.K.JAYANTHA

PUBLISHER

WASANA PUBLISHER

Brand

Wasana Publishers

Wasana Publications

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පෙර පාසල් ක්‍රියාකාරකම් කට්ටලය 1 / Pera pasal kriyakarakam kattalaya 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *